ИАПУ ДВО РАН

Direct laser printing of chiral plasmonic nanojets by vortex beams


2017

Optics Express, Q1

Optics Express

2017. Vol.25. Iss.9.

Syubaev S., Zhizhchenko A., Kuchmizhak A., Porfirev A., Pustovalov E., Vitrik O., Kulchin Yu., Khonina S., Kudryashov S. Direct laser printing of chiral plasmonic nanojets by vortex beams // Optics Express. 2017. Vol.25. Iss.9. P.10214-10223.